เรียน ผู้มารับบริการคลินิกวาร์ฟาริน ทุกท่าน

images

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงพยาบาลคงได้มีแนวทางการจัดส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ที่อาการคงที่ไปที่รพ.สต. แต่เนื่องด้วยผู้ป่วยที่รับยาวาร์ฟารินซึ่งเป็นยาที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

และต้องได้รับการตรวจเลือดจึงขอให้ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินทุกท่านมาตรวจเลือด และรับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลคง

ตามวันนัดดังเดิม หากผลเลือดผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาขยายเวลานัดรับยาครั้งต่อไปเป็น 3 เดือน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ขอให้ทุกท่านปฏิบัติดังนี้ 

1.ใส่หน้ากากอนามัยมาจากบ้านทุกคน ทั้งผู้ป่วย และญาติ

2.จำกัดจำนวนญาติ 1-2 คน/ผู้ป่วย 1 คน เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

3.ญาติที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล หรือต่างประเทศ ให้กักตัวอยู่ที่บ้านให้ครบ 14 วัน ห้ามนำผู้ป่วยมารพ.

4.เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่อยู่ใกล้บุคคลอื่น ใกล้กว่า 2 เมตร

5.พูดคุยกันเท่าที่จำเป็น

6.ล้างมือและฟอกสบู่บ่อยๆ  โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 20 วินาที

7.เมื่อได้รับยาควรรีบกลับบ้านทันที

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลคง