1. นโยบายผู้บริหารสูงสุด

2. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม