ประกาศเรื่องทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ของปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๙
ผู้มาบริการท่านใดที่มีความประสงค์ จะขอสำเนาเวชระเบียนของท่าน ให้ติดต่อเวชระเบียน กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๙๒๑๕-๖ ต่อ ๑๕๒ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

17379